اثر نفوذ رانتی در تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده نفرین منابع؛ رهیافت SFA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد نظری/ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

برای تبیین و بررسی پدیده ی نفرین منابع رویکردهای متفاوتی وجود دارد، به گونه ای که ادبیات تحقیق در مورد این موضوع بسیار گسترده و وسیع است. در این میان رویکرد تحلیل نهادی از مزیت جامع بودن و ایجاد امکان قیاس تطبیقی میان نمونه‌های مورد مطالعه برخوردار است. به همین سبب در این مقاله از این رویکرد بهره برده‌ایم. اکثر پژوهش های کمّی که در ادبیات تحقیق مربوط به این پدیده وجود دارد، در انتخاب شاخص وفور منابع و همچنین معیاری برای تشخیص ظهور پدیده ی نفرین منابع توفیق چندانی نداشته اند. برای رفع این نقص و همچنین رهایی از محدودیت هایی که در مدل های رگرسیونی معمول وجود دارد، از شاخص نفوذ رانتی و رهیافت تحلیل مرزی تصادفی(SFA) استفاده کرده ایم. در پایان نشان داده ایم که نفوذ رانتی موجب تعمیق تأثیر ناکارایی نهادی بر پدیده‌ی نفرین منابع شده است، به گونه ای که درصد زیادی از ناکارایی در کشورهای منتخب منا به واسطه ی تداوم ضعف نهادی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Rent Leverage on Deepening the Impact of Institutional Inefficiency on Resource Curse Phenomenon; The SFA Approach

نویسندگان [English]

  • Hamid Nazeman 1
  • Teymour Mohammadi 2
  • Alireza Raanaei 3
1 Theoretical economics, faculty of economics, university of Allameh Tabatabaei
2 theoretical economics
3 Energy Economics, faculty of economics, University of Allameh Tabatabaei
چکیده [English]

In this paper, it has been attempted to investigate the relationship between institutions and the resource curse in selected Middle East and North African countries, considering the central role of rent leverage on deepening the institutional ineffectiveness of resource curses. There are so many different approaches to explain and investigate the resource curse, that the research literature on this subject is large and extensive. In the meanwhile, the institutional analysis approach has the advantage of being comprehensive and capable of providing comparisons among the examples being studied, which is why the present study benefits from this approach. Quantitative methodology of the study is based on Stochastic Frontier Analysis (SFA). The findings of the study revealed that, besides the role of institutions in the emergence of resource curse in the selected countries, a high percentage of inefficiency has also been due to the continued weakness of the institutions, because of Rent leverage. Hence, these countries require institutional reforms in order to increase the efficiency and get rid of the resource curse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Curse phenomenon
  • Institutional inefficiency
  • Stochastic Frontier Analysis
  • Rent Leverage