عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آن هم اکنون به یکی از منابع رشد و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل شده و سهم بزرگی از درآمد جهانی را به خود اختصاص داده است. این صنعت یکی از بزرگ‌ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در اقتصاد کشور‌ها دارد و توسط بسیاری از محققان به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است. شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر ورود گردشگران خارجی، می‌تواند سیاست‌گذاران را در بهبود یا حفظ وضع موجود یاری رساند. از این‌رو هدف این مطالعه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب خاور‌میانه طی دوره زمانی 2016-1990 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که نرخ ارز، درآمد سرانه و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری بر تقاضای گردشگری داشته است. همچنین سایر نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مجاورت فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بر تقاضای گردشگری معنی‌دار بوده است؛ به‌عبارت دیگر فاصله جغرافیایی یک عامل اصلی در تقاضای گردشگری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Tourism Demand in Middle Eastern Countries: Spatial Econometric Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Safarzade 1
  • tamina asghari 2
1 Department of economic/social sciences and economics faculty/ Alzahra University
2 Alzahra university
چکیده [English]

Tourism and its economic activities have become one of the sources of growth and sustainable employment in many parts of the world and has a large share of global income. This industry is one of the largest industries in the world which plays an important role in the economy of the countries and it is widely acknowledged by many researchers as the driving force behind economic growth and development.
Identifying the economic factors affecting the entry of foreign tourists can help policymakers to improve or maintain their status. Therefore, the purpose of this study is to investigate the economic factors affecting tourism demand in selected countries of the Middle East during the period of 2000-2013 by spatial econometrics panel data Approach. The results of this study indicate that exchange rate, percapita income and economic freedom had a positive and significant effect on tourism demand, but the effect of inflation on tourism demand has been negative and significant. Also, other results of this study show that the spatial proximity between the studied countries on the tourism demand is significant, in other words, geographical distance has been a major factor in tourism demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism demand
  • Middle East
  • spatial econometrics