سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی (EDP) - مقالات آماده انتشار